About StonePower AB
Rural Transformation
Photoalbum
Useful Links
Contact us
Publications / Information

 
 
Be SMART - think with the brain -       act with the heart

 

 

 

 

 
   
   

 

StonePowers metodik för lyckat genomförande av FoU projekt

StonePower använder en egenutvecklad metod för att säkerställa resultat i olika kunduppdrag. ”SMART-metoden” innebär att projektet beskrivs och hanteras under fem separata  men kopplade ramverk.

”SMART metoden” är en syntes av många olika existerande metoder och angreppssätt. Den baseras på ett holistiskt synsätt och försöker angripa ett utvecklingsprojekt från tre håll samtidigt. Från utvecklarens synvinkel, från kundens synvinkel och från en oberoendes synvinkel. Metoden är logisk i sin struktur men innefattar även ”känslomässiga” element som ej är logiska utan snarare kreativa och värdeskapande.

”SMART metoden” har utvecklats av Sten Bergman/StonePower baserat på egna erfarenheter från den japanska industrin, kunskaper kring FoU i Sverige och svenska företag, insyn i avancerade amerikanska forskningsmiljöer, samt kunskaper om framgångsrika internationella satsningar. Likaså har Sten Bergman erfarenheter från arbete med politiska system, stora internationella organisationer, som Världsbanken och småföretag i både Sverige, Europa, och Afrika.

SMART metodens fem grundelement beskrivs översiktligt i nedanstående tabell.

Område

Omfattning

Kommentar

Specifik

Projektet måste beskrivas så det blir tillräcklingt tydligt och specifikt. Varför det genomförs, vad det övergripande syftet är, hur det passar in i företagets affärsverksamhet, vilka andra projekt som berörs, hur projektresultatet bör se ut m.m.

Ofta missas mycket redan i starten av projekt genom att målformuleringar är luddiga, projektets hemvist i ett större perspektiv glöms bort, hur det länkar till andra projekt, vilka kriterier som skall tillämpas för att avbryta projektet m.m.

Mätbar

Projektet måste göras tydligt mätbart. Vad exakt kommer ut ur projektet? Är det rapporter, nya erfarenheter, nya data, en färdig produkt etc. Vad exakt går att mäta direkt och finns indirekta mätbara storheter? Går det att mäta på alternativa sätt? Hur tillförlitliga är mätresultaten? Har de ”bäst före datum”?

Mätbarheten i de flesta projekt brukar omfatta att en forskningsrapport produceras, att en person har fått viss kunskap (lic/Dr) eller att ett projekt presenterats för en grupp. Mätbarheten kan göras mycket mer förfinad och ju bättre mätningen görs desto enklare kan resultaten implementeras

Ansvar

Projektet genomförs i regel av mer än en person, en avdelning, ett företag  etc. Hur ser det övergripande ansvaret ut? Vem beslutar? Vem bidrar med underlag, arbete m.m. Vem bedömmer resultat? Vem tar hand om resultat? Ansvarsfördelning mellan, affärsverksamhet och utvecklingsverksamhet bör ofta preciseras.

Ett utvecklingsprojekt, även på FoU nivå, är i regel att betrakta som en process, med många inblandade parter. Projektstyrning av FoU projekt tillämpas av framgångsrika företag men utelämnas alltför ofta i samverkansprojekt

Realism

Projektet måst vara realistiskt! Det kan dock vara utmanande men måste gå att genomföra. Projektet och dess delar bör analyseras ur realismsynpunkt. Avvägning mellan innovationsgrad och säkerhet bör göras innan projektet startar.

Projekt kan ofta ha stora tekniska eller affärmässiga utmaningar. Enkla analyser kan dock tidigt påvisa var svårigheter kan finnas. Realism innebär ofta att vara förberedd på dessa svårigheter. Att  göra våld på naturlagar gör sällan forskare idag, däremot finns många ”affärsmässiga naturlagar” som brott begås mot.

Tidplan

En tidplan bör alltid medfölja projektet. Inte enbart start och slutdatum, utan lika väl rapporteringstidpunkter, beslutstidpunkter, analystidpunkter, reflekteringstidpunkter, upparbetningstidpunkter etc.

Att planera projektet med utgångspunkt från forskning, utveckling och affärsanpassing innebär att tidplanerna ofta blir de enda styrinstrument som kan användas. En gedigen tidplanering kan ofta korta ner projekt istället för att förlänga dessa.